INSCHRIJFFORMULIER        RICHARD'S AVIATION COURSE, R'sAC®

RAC   .   

U geeft zich op voor de cursus:    O    Amsterdam     30 oktober  2018
(Maak rondje zwart)                                 O    Amsterdam                 oktober  2019

NAAM CURSIST _________________________________________________________________________________

VOORNAMEN ___________________________________________________________________________________

ROEPNAAM _____________________________________________________________________________________

ADRES _________________________________________________________________________________________

POSTCODE _________________________        PLAATS    _____________________________________________

TELEFOON WERK _________________________    TEL. PRIVÉ  ________________________________________

GEBOORTEPLAATS_____________________________ GEBOORTEDATUM ________________________________

E-mail  ______________________________________________________________________________________

     VIA BEDRIJF Ja/ nee              NAAM BEDRIJF ___________________________________________________

Maak uw keuze, door het rondje zwart te maken:
o KLM-ers:                  EUR 265,-      O Particulieren:            EUR 280,-
O Vrienden Aviodrome: EUR 249,-      O Student: EUR 215,- en     O 65+ : EUR 195,-

O Bedrijf: EUR 705,- het cursusgeld wordt door het bedrijf betaald.
Alle bedragen zijn inclusief inschrijfgeld EUR 45,-
___________________________________________________________
1. De cursist schrijft zich in voor de 'Cursus luchtvaart' (Richard's Aviation Course, R'sAC®)

van   O        30 oktober  2018 / of          O           oktober  2019.  (Maak rondje zwart)

2. De cursist heeft kennis genomen van en verklaart akkoord te gaan met de

betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden. Deze voorwaarden staan hieronder vermeld .

3. Dit formulier printen en ondertekenen, stuur dit op naar het postadres:

R'sAC, Aviation Course®     .           .       
     Naar waarheid ingevuld:
HANDTEKENING _________________________________________________________________

DATUM  ___________________    PLAATS ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Ruimte voor administratie
Datum:
Inschrijving ontv.op:
Acc:
Datum ingeschreven:
Bet:
Ontvangen:
Bevestiging verstuurd:
Code:
Loc:

1. De voorwaarden

1.1 Degene die zich heeft opgegeven voor de cursus 'Richard's Aviation Course' R'sAC® is de cursist.

1.2 De inschrijving/ aanmelding voor de cursus, R'sAC, dient te geschieden

door dit formulier volledig ingevuld en ondertekend te retourneren naar de administratie.

1.3 Nadat het inschrijvingsformulier ontvangen is door de administratie zal deze de cursist zo spoedig

mogelijk berichten over de plaatsing per brief of E-mail.

1.4 De administratie van R'sAC, heeft het recht de cursus te annuleren, de locatie, data en de aanvangstijd van de cursus bijtijds te wijzigen.

1.4.1 De cursus zal doorgaan bij minimaal 8 aanmeldingen. Dit zijn de daadwerkelijk ingeschreven cursisten.

1.4.2 Bij verhindering van de cursusleider wordt een inhaalavond aangeboden.

     1.4.3 Bij een annulering van de gehele cursus door R'sAC schuift de ingeschreven cursist door naar de volgende cyclus en blijven financiële verplichtingen m.b.t. R'sAC gelden.
     1.4.4 Alle bepalingen hier genoemd gelden voor locatie Amsterdam, Schiphol en Lelystad.
2. Betaling

2.1 Het cursusgeld moet binnen 10 dagen ná bericht van plaatsing worden voldaan.

2.2 Indien er voor de aanvang van de cursus geen volledige betaling ontvangen is

kan de cursist de toegang tot de les worden onthouden.

2.3 Als een cursist de lessen niet, althans gedeeltelijk, bijwoont, maar zich wel

had ingeschreven, blijft de cursist de financiële verplichting verschuldigd.

2.4 Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan een afwijkende betalingsregeling in overleg

met de administratie van R'sAC® worden getroffen. De cursist en het R'sAC leggen dit in een regeling vast.

Het formulier hiervan wordt door R'sAC en de cursist ondertekent.
 
3. Overschrijding

3.1 Als er niet op tijd betaald wordt komen alle kosten, die zijn ontstaan door de overschrijding,

vermeerderd met de wettelijk verschuldigde rente en de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de cursist.

3.2 De overeenkomst met de cursist kan, in geval van overschrijding, eenzijdig door de administratie R'sAC® worden opgezegd.
 
4. Afzegging/ annuleren

4.1 Men kan uitsluitend met een aangetekende brief annuleren.

4.1.1 Als datum geldt de dag wanneer de aangetekende brief bij het R'sAC ontvangen is.

4.2 Bij annulering tot 35 dagen voor aanvang van de cursus berekent het R'sAC 25% aan annuleringskosten.

4.2.1 Bij annulering vanaf de vierendertigste dag tot 21 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van

het cursusgeld en inschrijfgeld verschuldigd.

4.2.2 Bij annulering vanaf de twintigste dag tot en met de veertiende dag voor aanvang van de cursus is 75% van het

cursusgeld en inschrijfgeld verschuldigd.

4.2.3 Bij annulering vanaf de dertiende dag voor aanvang van de cursus tot en met de dag van aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief inschrijfgeld verschuldigd.

4.2.4 Vanaf de dag van aanvang van de cursus is de cursist het volledige tarief(volledig cursusgeld en inschrijfgeld) verschuldigd.

4.3 Indien niet op tijd is geannuleerd volgens de bepalingen in artikel 4.1, 4.1.1, is het totale lesgeld (cursusgeld

inclusief inschrijfgeld) verschuldigd.

4.4 Bij annulering vervalt het recht op het cursusboek. Dit cursusboek moet onder alle omstandigheden en in goede staat naar R'sAC geretourneerd te worden.
4.5 Is men begonnen met de cursus maar annuleert men, dan is punt 4.4. ook van toepassing.